02.
手术灯
手术表
医学吊坠

અમારાવિશે

Wanyu.

 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们
 • 关于我们

Wanyu.

પરિચય

શાંઘાઈવાનયૂમેડિકલઇક્વિપમેન્ટકું。લિ。મુખ્યત્વે操作પરેટિંગલાઇટ્સ,操作પરેટિંગકોષ્ટકોઅનેતબીબીપેન્ડન્ટ્સસહિત操作પરેટિંગરૂમનાઉપકરણોનામાર્કેટિંગધ્યાનધ્યાનકેન્દ્રિતતબીબીસાધનોનાવેચાણમાંછે。ઉત્પાદનોનીઆખીલાઇનસમગ્રવિશ્વમાંછે,અનેઅમારીયુરોપઅનેઅમેરિકાનાઘણાદેશોમાંએજન્સીભાગીદારોછે。

 • -
  2004年માંસ્થાપનાકરી
 • -
  16વર્ષનોઅનુભવ
 • -+
  60થીવધુઉત્પાદનો
 • -+
  સોનાનોસપ્લાયર:13

ઉત્પાદનો

નવીનતા

 • LEDD500 / 700天花板LED双头医院医疗灯与CE证书

  એલઇડીડી500/700છત...

  પરિચયએલઇડીડી500/700એએડબલડોમએલઇડીહોસ્પિટલનીતબીબીલાઇટનોસંદર્ભઆપેહોસ્પિટલનામેડિકલલાઇટહાઉસિંગમાંએલોયથીઅંદરથીજાડાપ્લેટબનાવવામાંઆવેછે,જેગરમીનાવિસર્જનમાટેખૂબજમદદગારમદદગાર。બલ્બબલ્બએઓએસઆરએએમબલ્બ,પીળોઅનેસફેદ。એલસીડીએલસીડીસ્ક્રીનઇલ્યુમિનેશન,રંગતાપમાનઅનેસીઆરઆઈનેવ્યવસ્થિતકરીછે,તેબધાદસસ્તરમાંએડજસ્ટેબલ。ફરતીફરતીહાથસચોટસ્થિતિસ્થિતિમાટેએલ્યુમિનિયમહાથઅપનાવેઅપનાવેવસંતવસંતશસ્ત્રોમાટેત્રણવિકલ્પોછે,...

 • LEDD620620天花板LED双圆顶医疗灯与墙壁控制雷竞技原生app

  LEDD620620છતએલઇડી...

  પરિચયએલઇડીડી620/620એડબલડોમ્સસીલિંગમાઉન્ટમેડિકલ操作પરેટિંગપરેટિંગસંદર્ભઆપેછે。નવુંનવું,જેમૂળઉત્પાદનનાઆધારેઅપગ્રેડકરવામાંછે。એલ્યુમિનિયમએલોયશેલ,અપગ્રેડકરેલઆંતરિકમાળખું,વધુસારીરીતેડિસીપિશન。7દીવોમોડ્યુલો,કુલ72બલ્બ,પીળાઅનેસફેદનાબે,ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળાગુણવત્તાવાળાબલ્બ,રંગનુંતાપમાન3500-5000k,90થીવધુ,ઇલ્યુમિનેશન150,000લક્સસુધીપહોંચીશકે。面板પરેશનપરેશનપેનલએએલસીડીટચસ્ક્રીન,રોશની,રંગ...

 • LEDD730740天花板LED双头医疗手术灯,避免强度高雷竞技官方网站

  LEDD730740છતએલઇડી...

  પરિચયએલઇડીડી730740ડબલડબલપાંખડીપ્રકારનીતબીબીસર્જિકલસર્જિકલસંદર્ભઆપેઆપેઆપેઆપેશુદ્ધિકરણશુદ્ધિકરણ与ક્સવાળા操作પરેટિંગપરેટિંગમાટે,પાંખડીપ્રકારહવાનાપ્રવાહમાંઅવરોધ避免ભીકરવાનુંટાળીશકેઅનેલેમિનરહવાનાતોફાનીતોફાનીવિસ્તારોનેરીતેઘટાડેઘટાડેછે。એલઇડીડી303007400ડબલડબલસર્જિકલલાઇટ,0000,00,000પ્રવાહનુંમહત્તમપ્રકાશ5000કેમહત્તમરંગઅનેઅનેઅનેઅનેછેછેછેછેછેછે。એલસીડીટચસ્ક્રીનનિયંત્રણપેનલપરનાબધાપરિમાણોદસસ્તરમાંએડજસ્ટેબલછે。હેન્ડલહેન્ડલનવીસામગ્રીથીબનેલું,રેઝિસ્ટન...

 • LEDD500 / 700C + M天花板LED双圆顶手术室灯与视频相机

  એલઇડીડી500/700સી+એમછત...

  પરિચયએલઇડીડી500700સી+એમડબલડોમએલઇડી操作પરેટિંગરૂમલાઇટનોસંદર્ભઆપેછે。બિલ્ટબિલ્ટઇનકેમેરાસિસ્ટમઅનેબાહ્યઅટકીમોનિટરનોઉપયોગતાલીમહેતુથઈશકેશકેશકેશકેશકેતેતેમોનિટરિંગઅનેરેકોર્ડિંગરેકોર્ડિંગકામગીરીનેસક્ષમકરેકરે■પેટની/સામાન્ય■■■■■■■/વેસ્ક્યુલર/થોરાસિક,ન્યુરોસર્જરી■■■/ાન/ાન/ાન/ાન/એન્ટ/એન્ટ/એન્ટ■■■/જરૂરનથીતેબીજાસમૂહસાથે...

સમાચાર

સેવાપ્રથમ

 • ઓછીમાળની与ંચાઈવાળાઓઆરરૂમમાંછત额定值પરેટિંગલાઇટઇન્સ્ટોલકરીશકાતીનથી?

  છત操作પરેટિંગપરેટિંગલાઇટ,તેનીતેનીસ્થાપનની高度ંચાઇ2.9મીટરછે。પરંતુજાપાન,થાઇલેન્ડ,એક્વાડોરઅથવાકેટલાક...

 • 评级પરેટિંગપરેટિંગલાઇટમાટેબેલેટેડરિપેરરિપેર

  જ્યારેવિદેશીગ્રાહકોકહેછેકેકેક્યારેયતમારી操作પરેટિંગપરેટિંગખરીદીનથી,તોશુંતેનીગુણવત્તાવિશ્વસનીયછે?અથવાતમેમારાથીખૂબદૂરછો。જોજોગુણવત્તાનીસમસ્યાહોયહોયતોમારેશુંજોઈએ?બધાવેચાણ,આસમયે,તમનેકહેશેકેકેઅમારાછેછે。પરંતુપરંતુશુંતમેખરેખરખરેખરતેમનોકરોકરોકરોપ્રોફેસિયોતરીકે...