हाम्रोहाम्रोकम्पनीकोअग्रणीउत्पादनहरूटीएसश्रृंखलाश्रृंखलाबहुफंक्शनलमेकानिकलअपरेटिंग,टीडीटीडीसिरीजइलेक्ट्रिकलअपरेटिंग,डीडीसिरीजमल्टिमिरर,सम्पूर्णरिफ्लेक्सनअपरेटिंगलैम्प,एलईडीश्रृंखलाअपरेटिंगलैम्प,मेकानिकलरइलेक्ट्रिक,हाइड्रोलिकमल्टिफंक्शनलअपरेटिंगअपरेटिंग,स्त्रीस्त्रीरोगबेडरपरीक्षाबिस्तर。,चिकित्साचिकित्सा,आईसीयूगहनदेखभालइकाईनिलंबनरअन्यचिकित्साउपकरण。

वालमाउन्टिंग